Call for co-planning for CSOs – III edition

Call for co-planning for CSOs – III edition

As part of the ACAP project – Community Action for the conservation of Protected Areas, the NGO
COSV and partner organizations participating in the Evaluation Committee intend to promote for
the year 2020 a shared planning with the CSOs active in the territories of Valona and Berat.
The areas covered by this third edition of the co-design call will concern:
– the Llogara National Park;
– the Protected Landscape of Vjosa-Narta;
– the Tomorri National Park
and the immediately adjacent areas, if the proposed action has an impact on the Protected Area of
reference.
The theme of co-design is innovation and the revision of collaboration models between CSOs
and local authorities in environmental protection

The documentation must be sent to the following address: acap@cosv.org

 

ACAP_Call for co-planning for CSOs – Edition III – Thirrja për bashkëplanifikim me OJF – Edicioni i III-të

ACAP_Scheda Progetto CSOs

ACAP_Skeda e Projektit CSOs_Edicioni i III i fondit CAF

Fondi CAF_Edicioni III_Formulari-për-deklarimin-e-konfliktit-të-interesit

 

Thirrje për bashkëplanifikim me OJF – Edicioni i III-të

Në përputhje me projektin ACAP – Aksioni komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura – organizata
COSV dhe organizatat partnere në Komisionin e Vlerësimit synojnë të promovojnë një projektim të
përbashkët për vitin 2020 me OJF-të aktive në zonat e Vlorës dhe Beratit.
Zonat objekt të edicionit të dytë të thirrjes për bashkë-planifikim do të jenë:
– Parku Kombëtar I Llogarasë;
– Peizazhi I Mbrojtur Vjosë-Nartë;
– Parku Kombëtar Mali I Tomorrit.
dhe zonat kufitare nëse aksioni I propozuar ka ndikim në Zonën e Mbrojtur përkatëse.
Tematika e bashkë-planifikimit është inovacioni dhe rishikimi I modeleve të bashkëpunimit
ndërmjet OJF-ve dhe autoriteteve lokale në mbrojtjen e mjedisit

Dokumentacioni duhet të dërgohet në adresën e mëposhtme: acap@cosv.org