Bando co-progettazione per le CSOs – III edizione

Bando co-progettazione per le CSOs – III edizione

Nell’ambito del progetto ACAP – Azione Comunitaria per la conservazione delle Aree Protette, l’ONG
COSV e le organizzazioni partner partecipanti al Comitato di Valutazione intendono promuovere per
l’anno 2020 una progettazione condivisa con le CSOs attive sui territori di Valona e Berat.
Le aree oggetto di questa terza edizione del Bando di co-progettazione riguarderanno:
– il Parco Nazionale di Llogara;
– il Paesaggio Protetto di Vjosa-Narta;
– il Parco Nazionale di Tomorri
e le aree immediatamente adiacenti, se l’azione proposta ha ricadute sull’Area Protetta di
riferimento.
Il tema della co-progettazione è l’innovazione e la revisione dei modelli di collaborazione tra CSOs
e enti locali nella tutela ambientale

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: acap@cosv.org

 

ACAP_Bando co-progettazione per le CSOs – III edizione – Thirrja për bashkëplanifikim me OJF – Edicioni i III-të

ACAP_Scheda Progetto CSOs

ACAP_Skeda e Projektit CSOs_Edicioni i III i fondit CAF

Fondi CAF_Edicioni III_Formulari-për-deklarimin-e-konfliktit-të-interesit

 

Thirrje për bashkëplanifikim me OJF – Edicioni i III-të

Në përputhje me projektin ACAP – Aksioni komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura – organizata
COSV dhe organizatat partnere në Komisionin e Vlerësimit synojnë të promovojnë një projektim të
përbashkët për vitin 2020 me OJF-të aktive në zonat e Vlorës dhe Beratit.
Zonat objekt të edicionit të dytë të thirrjes për bashkë-planifikim do të jenë:
– Parku Kombëtar I Llogarasë;
– Peizazhi I Mbrojtur Vjosë-Nartë;
– Parku Kombëtar Mali I Tomorrit.
dhe zonat kufitare nëse aksioni I propozuar ka ndikim në Zonën e Mbrojtur përkatëse.
Tematika e bashkë-planifikimit është inovacioni dhe rishikimi I modeleve të bashkëpunimit
ndërmjet OJF-ve dhe autoriteteve lokale në mbrojtjen e mjedisit

Dokumentacioni duhet të dërgohet në adresën e mëposhtme: acap@cosv.org