Cancellation Notice: Toka Jone Call for Proposal

Cancellation Notice: Call for Proposal 

 

We would like to inform you that the sub-granting scheme of the project TOKA JONË: Re-use of confiscated lands to promote social agriculture (launched on 13 February 2023, with deadline on 27 March 2023) has been cancelled.

 

The updated call will be relaunched soon and will be communicated through our official channels and platforms. Please stay in touch for further notifications and updates

 

Thank you!

 

Cancellation note:
https://www.cosv.org/wp-content/uploads/2023/11/Public-Cancelation-Note_CfP.pdf

 

Njoftim Anulimi: Thirrje për propozime 

 

Ju bëjmë me dije se thirrja për propozime për skemën e nën-grantimit të Toka Jone – Ri-përdorimi i pasurive të konfiskuara për bujqësi sociale (SADF), (shpallur në 13 shkurt 2023, me afat në 27 mars 2023) është anuluar

 

Thirrja e përditësuar do të rihapet sëshpejti dhe do të komunikohet përmes kanaleve dhe platformave tona zyrtare. Ju lutemi qëndroni në kontakt për njoftime dhe përditësime të mëtejshme

 

Faleminderit!

 

Njoftim anulimi:
https://www.cosv.org/wp-content/uploads/2023/11/Njoftim-Anulimi_CfP.pdf