Call for Community Based Tourism – Dardha Village

Call for funding through mini-grants, for the qualification of domestic micro-hospitality and the promotion of responsible and ecologically sustainable forms of tourism

As part of the ACAP – Community Action for the Conservation of Protected Areas project, the NGO COSV and partner organizations have launched the following call for proposals to improve accommodation capacities, through the introduction of the Community Based Tourism (CBT) Model.

The Dardha CBT Model is characterized by the availability of accommodation facilities owned by local families. Each selected housing unit is asked to make one or more bedrooms and toilets available to guests. The places intended for overnight stays and for food consumption will be created within existing buildings in the village and which retain the original features of the traditional rural architecture of the area. The network of homes unites in a single hospitality system houses arranged at limited distances from each other and with respect to the main building which will serve as a reception and which will offer the welcome service and any ancillary services. The areas intended for overnight stays and for food consumption, even though they are within rural accommodation, must meet the minimum requirements of hygiene and healthiness of the environments.

The beneficiaries of the grant will be required to ensure:

o continuous access to the telephone service (for emergencies);
o access to the wi-fi connection;
o e-mail provision for managing reservations.

ACAP_Bando Community Based Tourism – Villaggio di Dardha

ACAP_Modulo Pre-Adesione – Villaggio di Dardha

Turizmi i Bazuar ne Komunitet – Fshati i Dardhës

Thirrje për financim përmes mini-granteve, për rikualifikimin e ambienteve akomoduese dhe promovimin e formave të turizmit të përgjegjshëm dhe ekologjikisht të qëndrueshëm

Në kuadër të projektit ACAP – Aksioni Komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura, organizata COSV dhe organizatat partnere hapin thirrjen për propozime që synojnë përmirësimin e kapaciteteve akomoduese.
Prezantimi i Modelit të Turizmit të Bazuar në Komunitet
Modeli i Turizmit të Bazuar në Komunitetin e Dardhës karakterizohet nga disponueshmëria e ambienteve akomoduese në pronësi të familjeve vendase. Secila njësi strehimi e përzgjedhur është e kërkuar të vërë në dispozicion të mysafirëve një ose më shumë dhoma gjumi dhe tualete. Vendet e destinuara për fjetje dhe për konsum të ushqimit do të krijohen brenda ndërtesave ekzistuese në fshat dhe që ruajnë tiparet origjinale të arkitekturës tradicionale rurale të zonës. Vendet e destinuara për qëndrim gjatë natës dhe për konsum të ushqimit, edhe pse janë të vendosura në akomodime rurale, duhet të përmbushin kërkesat minimale të higjienës dhe shëndetit në këto mjedise.
Përfituesit të grantit do ti kërkohet të sigurojë:

o akses i vazhdueshëm në shërbimin telefonik (për raste urgjente);
o akses në shërbimin ËI-FI;
o përdorimi i postës elektronike për menaxhimin e prenotimeve

Thirrje për financim turizmii bazuar ne komunitet – Fshati i Dardhës

Formular aplikimi – Fshati i Dardhës